Sądy w Polsce łamią prawa człowieka?

paź 13, 2022

 Polskie sądy, a przede wszystkim te w dużych miastach, borykają się z systemowym problemem jakim jest przewlekłość postępowania. Przedłużające się w nieskończoność postępowania czy też odległe terminy rozpraw sądy najczęściej tłumaczą brakami kadrowymi, nawałem spraw lub problemami organizacyjnymi. Bez wątpienia powyższe argumenty nie mogą usprawiedliwiać bezczynności sądów. Jasno mówią o tym polskie, jak również europejskie przepisy. Czy zatem polskie sądy łamią w tej kwestii prawa człowieka?

Artykuł 45 Konstytucji: Prawo do sprawiedliwego procesu. Przewlekłość postępowania narusza i łamie podstawowe prawa człowieka co zapisane jest w naszej Konstytucji.

Art. 45 pkt 1 Konstytucji jasno wskazuje, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.” Czy braki kadrowe w sądach lub nawał obowiązków powinny być argumentem za „uzasadnioną zwłoką”? ABSOLUTNIE NIE.

Rozwiązanie trudności kadrowych leży w gestii władz Sądu i nie może prowadzić do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. „ Gdy organy sądu nie są w stanie, w wyniku własnych wewnętrznych działań, zwiększyć obsady kadrowej wydziału, winny inicjować działania wobec Ministra Sprawiedliwości decydującego o ilości etatów sędziowskich w danym sądzie. Trudności organizacyjno-kadrowe nie ekskulpują bowiem sądu od odpowiedzialności za przewlekłość postępowania.” (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2012 roku, II S 58/12, KZS 2012/10/103). Reasumując, ewidentnym jest, że przewlekłość postępowania łamie konstytucyjne prawo do sprawiedliwego procesu. Jednak nie tylko w Konstytucji znajdziemy takie zapisy. Podobne przepisy znajdują się na przykład w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04. Artykuł 6  – Prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Nie tylko polskie przepisy uznają przewlekłość postępowania jako formę łamania praw człowieka. Artykuł 6 Europejskiej Konwencji mówi wprost: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w ROZSĄDNYM terminie przez niezawisły i bezstronny sąd (…)”

W orzecznictwie zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, iż obowiązkiem każdego państwa – strony Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest zapewnienie takiej organizacji i funkcjonowania systemu organów wymiaru sprawiedliwości, które umożliwią rzeczywiste i skuteczne korzystanie z gwarantowanego w art. 6 Konwencji prawa do sądu, w tym także prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. (postanowienie SN z dnia 3 czerwca 2005 r., III SPP 109/05, wyroki ETPCz w sprawach: Buchholz przeciwko Niemcom z dnia 6 maja 1981, skarga nr 7759/77, Botazzi przeciwko Włochom z dnia 28 lipca1999 r., skarga nr 34884/97, Sűβmann przeciwko Niemcom z dn. 16 września 1996 r., skarga nr 20024/92).

 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Nie tylko Konstytucja i EKPC wskazują, że przewlekłość postępowania jest ewidentnym łamaniem praw obywatela. W 2004 roku weszła w życie USTAWA, która „reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu.”

Ustawa ta stanowi, że przewlekłość zachodzi wówczas, gdy postępowanie w danej sprawie trwa dłużej niż to jest to konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne do rozstrzygnięcia sprawy, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenia dla strony, która wniosła skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron. Przepis ten wskazuje zatem, że przewlekłość postępowania ma miejsce, gdy trwa ono ponad konieczność niezbędną do wyjaśnienia istotnych dla końcowego rozstrzygnięcia okoliczności faktycznych i prawnych, leżących w związku przyczynowym z działaniem lub bezczynnością sądu.

Przewlekłość postępowania to jawne łamanie praw człowieka i obywatela.

Podsumowując, sądy NIE MOGĄ uzasadniać swojej opieszałości w rozstrzyganiu postępowań brakami kadrowymi czy też problemami natury organizacyjnej i zdrowotnej. Niewątpliwie, akceptując taką sytuację i trwając w niej, ŚWIADOMIE ŁAMIĄ PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA i OBYWATELA. Dlatego czas najwyższy, aby Polacy mieli tego świadomość i odważnie, bez lęku przeciwstawiali się takim procederom. Bezsprzecznie, skarga na przewlekłość postępowania jest najlepszym sposobem na walkę z bezczynnością sądów i uzyskanie odszkodowania za ich opieszałość. Jeśli nie wiesz czy w Twojej sprawie doszło już do przewlekłości, skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w skargach na przewlekłość postępowania i uzyskiwaniu odszkodowań za opieszałą pracę sądu.

 

Odzyskujemy odszkodowania
za przewlekłe sprawy sądowe,
i przyśpieszamy prace sądu
– zawsze po stronie klienta
i z bezpłatną analizą sprawy

Centrum Interwencji Sądowych sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 745
00-503 Warszawa
NIP: 701 108 14 77
REGON: 521593620
KRS: 0000963315

+48 576-140-142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

© Centrum Interwencji Sądowych 2022 | na drodze do sprawiedliwości | RODO | Regulamin usługi