Polityka prywatności

Prawa naszych Klientów są dla nas szczególnie ważne – nie tylko te do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki. Dbamy również o ich dane osobowe oraz prawo do prywatności dlatego dla osób korzystających z naszego serwisu przygotowaliśmy poniższą politykę prywatności.

I. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Interwencji Sądowych Połacieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 26 lok. 5B, 00-515 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 963315, o numerze NIP: 7011081477 oraz o numerze REGON: 521593620 (dalej „Centrum” lub „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. listownie: Centrum Interwencji Sądowych Połacieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żurawia 26 lok. 5B, 00-515 Warszawa
  2. telefonicznie: +48 576 140 142,
  3. za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@interwencjesadowe.pl.
 3. Centrum jest właścicielem serwisu: interwencjesadowe.pl (dalej: „Serwis”)

II. Definicje

 1. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – pliki, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu Użytkownika, identyfikator oraz określoną przez serwis zawartość.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne Urządzenie Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do serwisu.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w serwisie. Użytkownikiem serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Centrum na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
  2. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli w celu zawarcia i wykonania umowy;
  3. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Centrum. Takim celem jest m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania, komunikacja za pośrednictwem portali społecznościowych (chat), marketing usług własnych, rozpatrywanie reklamacji czy dochodzenie roszczeń. W związku z przetwarzaniem niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych. Pomimo wyrażenia sprzeciwu, Administrator będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów, podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych mogą być podmioty przewidziane przepisami prawa, w szczególności organy państwowa oraz dostawcy usług zewnętrznych działający we współpracy z Centrum.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres wskazany przez Centrum w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo do sprostowania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Dane zbierane przez serwis

 1. Serwis zbiera dane poprzez:
  1. gromadzenie plików cookies;
  2. formularze dostępne na stronie internetowej, które Użytkownik dobrowolnie wypełnia.
 2. Podczas przeglądania strony internetowej, jeśli Użytkownik w inny sposób nie dostarcza danych, np. nie korzysta z formularzy znajdujących się na stronie, a zapoznaje się jedynie z treściami ogólnodostępnymi, gromadzone są wyłącznie dane statystyczne przesyłane przez przeglądarkę użytkownika na serwer Google Inc. Dane są przetwarzane w celu analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.
 3. Przetwarzane są w szczególności: adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji, parametry techniczne Urządzenia Użytkownika.
 4. Jeśli Użytkownik korzysta z formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej, wtedy przetwarzane są również dane osobowe zawarte na formularzu, które Użytkownik podaje dobrowolnie.

V. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk i przechowywania preferencji Użytkownika. Podmiotem umieszczającym pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Centrum (własne pliki cookies). Pliki cookies mogą być również umieszczane oraz wykorzystywane przez inne podmioty (zewnętrzne pliki cookies), które są partnerami Centrum.
 2. Podczas pierwszych odwiedzin Serwisu Użytkownikowi wyświetlana jest informacja o korzystaniu z plików cookies oraz pytanie o zgodę. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 3. Serwis korzysta z cookies technicznych, funkcjonalnych oraz wydajnościowych oraz marketingowych.
 4. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zarządzać plikami cookies z poziomu strony internetowej. Użytkownik ma również możliwość zmodyfikowania ustawień cookies w swojej przeglądarce, m.in. usunięcia pliki cookies, czy też automatycznego ich blokowania.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z serwisem reklamodawców oraz partnerów.

VI. Analiza internetowa

 1. Centrum korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego Google Inc., które wykorzystuje pliki cookies w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej Centrum, raportowania aktywności na stronie a także realizacji dalszych usług.
 2. Google wykorzystuje zebrane informacje w imieniu Centrum do analizy korzystania ze strony www.interwencjesadowe.pl w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 3. Centrum wykorzystuje Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie strony. Uzyskane dane statystyczne może wykorzystać, aby ulepszyć usługi. Dodatkowo zbiera informacje na temat funkcjonalności naszej strony (na przykład, w celu wykrycia problemów z nawigacją).
 4. Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem z strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 5. Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy.
 6. Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.
 7. Użytkownik może zapoznać się z dodatkowymi informacjami o usłudze Google Analytics, tj. warunkach korzystania z usługi Google Analytics pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, wytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl a także o Polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 8. Centrum korzysta z narzędzia Facebook Pixel, oferowanego przez Facebook Ireland Ltd., i służącego do celów remarketingu by kierować do Użytkowników i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy dotyczące oferty Centrum.
 9. Użytkownik może zapoznać się z dodatkowymi informacjami o tym, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
 10. Na stronie internetowej znajdują się wtyczki portali społecznościowych, tzw. plug-ins. Wtyczki przekazują dostawcy informacje o tym, że Użytkownik serwisu miał dostęp do strony internetowej Centrum oraz w jakim czasie. Aby uniknąć zapisania na swoim profilu w social media wizyty na serwisie, Użytkownik przed rozpoczęciem przeglądania strony internetowej Centrum musi wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania strony internetowej Centrum.
 11. Centrum może umieszczać wtyczki następujących portali społecznościowych:
  1. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy
  2. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
  3. Twitter – https://twitter.com/en/privacy

Link prowadzą do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez wskazane portale społecznościowe.

VII. Dziennik zdarzeń serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika określonych przez serwis podlegają zapisywaniu w dzienniku zdarzeń serwera. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, tj. do analizy funkcjonowania oprogramowania serwisu i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu.
 2. Informacje określone w punkcie poprzedzającym mogą zawierać dane dotyczące wybranych parametrów technicznych Urządzeniu Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia).

VIII. Udostępnianie i przetwarzanie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Centrum może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich (USA) w ramach korzystania z produktów i usług oferowanych przez dostawców usług IT. Przekazanie takie następuje na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46 RODO. Ponadto Centrum nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

IX. Uwagi końcowe

 1. Centrum nie wyraża zgody na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych (spamu) na adresy wskazane w serwisie. Podkreślić należy, iż działania takie są niezgodne z prawem.
 2. Wszelkie wątpliwości lub zastrzeżenia w związku z funkcjonowaniem serwisu, prosimy kierować na adres kontakt@interwencjesadowe.pl
 3. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności, które mogą wynikać m.in. z rozwoju serwisu bądź zmian w obowiązującym prawie.
Odzyskujemy odszkodowania
za przewlekłe sprawy sądowe,
i przyśpieszamy prace sądu
– zawsze po stronie klienta
i z bezpłatną analizą sprawy

Centrum Interwencji Sądowych sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 745
00-503 Warszawa
NIP: 701 108 14 77
REGON: 521593620
KRS: 0000963315

+48 576-140-142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

© Centrum Interwencji Sądowych 2022 | na drodze do sprawiedliwości | RODO | Regulamin usługi